MR

De MR van de de Regenboog bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Elke geleding telt drie personen.

De oudergeleding bestaat uit:
Natalie Harkes (voorzitter)
Nelleke Fokker (GMR - roulerend)
Caroline Couprie (GMR - roulerend)


De personeelsgeleding bestaat uit:
Petra Dronkert (GMR-lid),
Cintha Duivenvoorden (secretaris)
Whitney van Dommelen (lid)

Emailadres: mrderegenboog@siko.nl

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school.
De MR vindt het belangrijk dat de goede kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft; onderwijs, waarin leerlingen en leerkrachten voldoende worden uitgedaagd en waarin gestreefd wordt naar optimale resultaten.


De MR overlegt gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het schoolgebouw. De MR kan in bijzondere gevallen besluiten om (een deel van) de vergadering in een besloten samenstelling te houden.

GMR

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. SIKO heeft een GMR, die is samengesteld uit de medezeggenschapsraden van alle afzonderlijke scholen, twee leden per school. De GMR telt achttien leden, 9 personeelsleden en 9 ouders. De GMR vergadert meestal vijf keer per jaar. De algemeen directeur van SIKO is bij elke vergadering aanwezig. Zij treedt op als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en is adviseur.

De onderwerpen waarover de GMR vergadert betreffen alle zaken, die het schoolbelang overstijgen en die het SIKO-belang dienen. Daartoe hebben alle afzonderlijke medezeggenschapsraden bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR heeft ook de bevoegdheden advies uit te brengen of instemming te betuigen of te weigeren.